با خوردن روغن حیوانی گاوی کرمانشاه میلیاردر شوید

افزودن 4 و 6 درصد روغن حیوانی گاوی کرمانشاه به سیلاژ ذرت باعث افزایش pH شکمبه مایع تخمیر آزمایشگاهی شد. در ارزیابی همه روغن‌ها، افزودن 4 و 6 درصد روغن‌های مختلف به سیلاژ ذرت در همه روغن‌ها بر تولید کل گاز و متان در شرایط آزمایشگاهی، مقادیر تأثیری نداشت.

برای همه روغن‌ها، تولید متان شکمبه در شرایط آزمایشگاهی در هر دو سطح روغن افزایش یافت. مقدار pH در تمام روغن ها با سطح روغن 6 درصد افزایش یافت.

افزودن 4 و 6 درصد روغن پالم به کنجاله آفتابگردان باعث کاهش تولید گاز در شرایط آزمایشگاهی، مقادیر شد. افزودن 4% و 6% روغن مرغ و پالم به کنجاله آفتابگردان باعث افزایش pH شکمبه شد.

در ارزیابی همه روغن‌ها، افزودن 4 و 6 درصد روغن‌های مختلف به کنجاله آفتابگردان باعث کاهش تولید گاز در شرایط آزمایشگاهی، تولید گاز متان، مقادیر شد. مقدار pH را افزایش داد.

افزودن روغن نباتی با نرخ های 4 و 6 درصد به مخلوط دانه گندم در تولید گاز در شرایط آزمایشگاهی، مقادیر افزایش یافت. میانگین اثر روغن های مختلف به میزان 4 و 6 درصد بر دانه گندم باعث کاهش pH مایع تخمیر آزمایشگاهی شد.

افزودن مخلوط روغن نباتی به دانه گندم، پارامترهای گاز کل، شکمبه را در شرایط آزمایشگاهی در مقایسه با افزودن روغن مرغ افزایش داد.

افزودن روغن‌های گیاهی و روغن مرغ به گیاه یونجه باعث افزایش مولاریته‌های اسیدهای والریک، ایزوبوتیریک، ایزووالریک، بوتیریک، پروپیونیک، استیک و TVFA، غلظت آمونیاک-نیتروژن و تعداد تک یاخته‌های کل مژگانی در مایع تخمیر آزمایشگاهی شد.

مولاریته اسیدهای بوتیریک، استیک و TVFA در مایع تخمیر آزمایشگاهی گیاه یونجه با روغن نخل و روغن مرغ بیشتر از گیاه یونجه با مخلوط روغن آفتابگردان و روغن نباتی بود.

افزودن روغن به سیلاژ ذرت باعث افزایش مولاریته اسیدهای استیک، پروپیونیک، بوتیریک و TVFA و غلظت آمونیاک-نیتروژن در مایع تخمیر آزمایشگاهی شد.

تعداد کل تک یاخته مژگانی مایع تخمیر آزمایشگاهی سیلو ذرت با افزایش نرخ افزودن روغن کاهش یافت. تعداد کل تک یاخته های مژک دار در مایع تخمیر روغن های گیاهی مکمل سیلوی ذرت کمتر از روغن مرغ مکمل بود.